Loft Jazz: Improvising New York in the 1970s, Michael Heller

Contenu

Loft Jazz: Improvising New York in the 1970s, Michael Heller
Critical Studies in Improvisation / Études critiques en improvisation
12
2018
eng
1712-0624
2
CSIECI
10.21083/csieci.v12i2.4605
Loft Jazz
2019-08-17T08:48:47Z
DOI.org (Crossref)