Evolyuciya garmonicheskogo yazyka dzhaza [L'évolution du langage harmonique du jazz]

Contenu

Evolyuciya garmonicheskogo yazyka dzhaza [L'évolution du langage harmonique du jazz]
Moskva
Muzyka (éd. 2006); Moskovskij Gosudarstvennyj Institut Kul'tury (éd. 1994)
2006
rus
165
978-5-7140-0090-4
Open WorldCat
OCLC: 977501677